ترميم کننده و محافظت کننده

 

تقويت کننده سريع مو ترميم کننده و محافظت کننده

 

حاوی روغن گياه شی و نارگيل ترميم کننده و تقويت کننده برای موهای سخت و مقاوم